Национална олимпиада по информатика

Втори (областен) кръг

16 февруари 2019 г.


 

Окончателни резултати по възрастови групи: A, B, C, D, E.

Резултати от проверяващата система по възрастови групи: A, B, C, D, E.

Условия на задачите по възрастови групи A, B, C, D, E.
Ограничения за проверяващата система и за времевите ограничения.

Тестове и авторски решения по възрастови групи: A.zip, B.zip, C.zip. D.zip, E.zip.

Сорсове на състезателите: source.zip
(Забележкi: В архива не е включен сорсът на състезател от София A_EDD за зад. A2, поради
значително превишаване на максимално допустимия размер. Поради установени в последствие
грешно подадени сорсове, работите на двама състезатели от София, E_AIK и C_BCG, са дадени тук.)

По време на състезанието бяха отбелязани следните

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ДРУГИ БЕЛЕЖКИ:

1. За зад. C2 - Последното изречение на абзаца, който е изравнен
с началото на фигура 1, трябва да бъде:

Например ако резервоарът има 2 сектора, то дължината му е 8 m и
секторите са подредени АБ.

2. За зад. C3. - В описанието за входа да се задраска изречението:

Следва ред, съдържащ числата a1, a2, ..., an.

3. За зад. C2. - Числата a,b,c,d са цели числа

4. Въпрос за зад. Е1: При началото, където имаме 1 1 2 1, там брои ли се, че
има 12?

Отговор: Началото на безкрайната редица се състои от целите числа: 1, 1, 2, 1, ...
и измежду първите 4 члена на редицата няма такъв, който е равен на 12.

5. Въпрос за зад. Е1: Ако n <= 1 000 000, то n може да е 999 999, което
доколкото разбрах, не се среща в редицата.

Отговор. Редицата е безкрайна и всяко естествено  число се среща в нея.

6. За зад. B2 - трябва назначаването на началници да стане така, че само един
от служителите да няма началник.

7.  За зад. B1 и зад. B2 - оценяването на тестовете става поотделно.


Областният кръг на Националната олимпиада по информатика беше проведен
на 16 февруари 2019 г. (събота) с начало в 9:00 часа, едновременно в цялата страна.
Участниците работиха върху теми, съставени от Националната комисия. Темите
бяха публикувани тук и в сайта Infos в деня на състезанието в 8:30 часа.
 

Състезателите работят без наличие на мрежова среда. След завършване на
състезанието ще бъде извършена проверката на решенията от Националната комисия
чрез проверяваща система.
 

Указание за организаторитe в местата на провеждане
Файлове образци: grad.xls, grad.zip

Преди състезанието учениците трябва да получат разпечатани на хартия условия на
задачите и общите ограничения за проверяващата система и за времевите ограничения по задачи.
 


Архив:

НОИ 1

 


План - календар  

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
05 March, 2019 16:07:48